ترموسوئیچ- بست کمربندی-بست سیم

ترموفیوز 170 درجه

Call Now Button